सिन्धी आखाणी - डा॒र

सिन्धी  आखाणी   - डा॒र

                                    सिन्धी  आखाणी   - डा॒र

घर-बारछदणि खां पोइ सुखेमल जो सुख घटि थी वियो। जाल बेपरावाह थी वियसि। पाणिसुखो त सुभुह जो नवें लगे आफिस वेन्दो आहे, पुठ्यां जाल मीनाक्षी फोन खणीवेठी साइरिनि सां गाल्हाइन्दि रहन्दी आहे। कंहिं-कंहि दिहं सुखो आफिस मूंजल्दी अची दिसन्दो आहे - घर में ताश जी महफिल-रौनक। किटी पार्टीअ में शिरकतकन्दड़ माइयूं एं पाड़े वारनि जी अख्यिनि में उनजे करे खिल। तिरस्कार।
बाबेजो घर छदणि सुखे खे हाणे दुखे प्यो। हिकु पुटि थी करे बि उन बाबे जे शीशेजेहिड़े दिल खे दुखायो। सुखे जी माउ छह महीना पहिरियूं सुखे जी शादी करेगुजर करे वेई। बीमार हुई। इन करे पंहिंजी मासीअ जी धीअ जे सावरे घरूं सुखेजी घुर मोटाये कोन सघी। मीनाक्षी बि पढ़हयलि-लिखयलि आहे। सुखो बैंक मेंकैशियर आहे। सुखे पंहिंजी माउ खां पोइ दह दिह बि उनजो सोग न रख्यो। बाबे जोघर वदो आहे। चार रूम। पर दिल सां सुखो एं मीनाक्षी नन्ढुड़ा । अच-वं´ एंखादे-पीते में पंहिंजी सिन्धु जी परम्पराउनि खे मनणि वारो उनजो बाबो आतूमलमीनाक्षीअ खे जींस-टीशर्ट पाइणिजी मोकल कोन दिनी। कलेश प्यो। सुखे यकदम घरछदे जाल जो सुख दिठो। आतूमल 45 सालनि जो आहे। सुखो 21 सालनि जो। बिनीसिन्धु कोन दिठी। पर आतू रोज लालसाईंअ जे मन्दर वेन्दो आहे। संत कंवरराम जाभजन कुझन्दो आहे। सिन्धी पंचायत जो सेक्रेटरी आहे।
 अजुसुखो पंजें लगे घर पहूंतो। दिठई मीनाक्षी घर कोने। पाड़े वारनि मूं हिक जणोअची सुखे खे बुधाए वियो - मीनाक्षी जी तबीयत बिगड़ी वेई हुई। उनजो भाउ उनखेइस्पाताल कोठे वियो आहे। सुखे देर कोन कई। इस्पाताल पहूंतो त खबर पयसिउनखे पुटि जमण वारो आहे। मीनाक्षी दिहनि सां आहे।
मीनाक्षीएं सुखे सिन्धी समाज जे बियनि लोकनि सां बि इन विचु रस्तो कोन रख्यो हुयो।बैंक में गढुकमु कड़हन्दड़ एं मीनाक्षीअ जियूंसाइरियूं ब डिह उननि जोहाल-चाल पूछो पर पोइउवे दांहं दिसणि लगा। वक्त-बे-वक्त घुरज ते को बिअग्यिं कोन प्यो अचे। सुखे खे हाणे पंहिंजो बाबो एं पंहिंजो समाज याद आयो।उननि सुखे एं मीनाक्षीअ खे वरी कबूल करणि में देर कोन कई। चयाउं त उवेहमेशा दिलु में हुवा। दूर त वया इ कोन हा। झूलेलाल।
आतूमलपंचायत में सेक्रेटरी हुजणि सबबि अजु मन्दर में सिन्धी बोलीअ जे वाधारेलाइपेपर प्यो वाचे। उन वेल मीनाक्षी एं सुखो बि मौजूद हुवा समाज जे हिकमाणूअ आतूमल खे मेणो दिनो - तव्हां जो पंहिंजो पुटि-नूंअ घर में सिन्धी कोनथा गाल्हायनि। तव्हां बेनि खे उपदेश था दियो। 
आतूमलगाल्हि ठाहे वड़ती। चंवई -इन करे इ त मूखे फुरनो (चिंता) आहे। मूं दिठो आहेत नई टेहीगढुरहणि न थी पसन्द करे। सिन्धी बोली बि गाल्हायणि सां परहेजअथसि। सिन्धु जी परम्पराउनि सां परे थी भजे। इयो मुंहिंजे घर में लकाव आहे।मां इया तिणकि (डार) सभनि जे घरनि में दिसी करे इ त चवां थो - पहिरियूंबोली संभारियो। पंहिंजी सिन्धु जा दिहं-वार-त्योहार मनायो। शहीद हेमूंकालाणी, कंवरराम, शाह-सामी-सचल जा चवयलि अखर याद कयो। समाज में आयलि इनतिणकि खे हाणे भरणि जरूरी आहे। 
पंचायत जे हिक मेम्बर चवो - शीशे जी तिणकि कीअं भरे सघबि।
आतूमलमुश्कियो; चवईं - फ्रेम मजबूत करे। फ्रेम मजबूत हून्दो त तिणकियलि शीशो बिशिक्ल दिखारीन्दो। फ्रेम कसजी वेन्दो त डार बि शीशे खे विरहांङणि कोनदिन्दी। 
सुखो एं मीनाक्षी इन गाल्हि खे समझी विया। हाणे हू सिन्धी गाल्हाइन्दा आहिनि। सभि सां गडु रहन्दा आहिनि। 

                                                                                               - मोहन थानवी